പോളിംഗ് ശതമാനവും വിജയവും: സത്യമെന്ത്? I kerala politics News Updateപോളിംഗ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്‌താൽ ആര് നേടും?

#election2021​​​ #keralapolitics​​​ #cpmkerala​​​ #bjpkerala​​​ #udfkerala​​​
#pinarayivijayan​​​ #ksurendran​​​ #oommenchandy​​​ #rameshchennithala​​​
#assemblyelectionkerala​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  70  =  73